පුවත්

  • The history of weighing apparatus

    බර කිරිමේ උපකරණවල ඉතිහාසය

    Records තිහාසික වාර්තාවලට අනුව, ප්‍රාථමික සමාජයේ අවසානයෙන් වසර 4,000 කට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වී ඇත. එකල භාණ්ඩ හුවමාරුවක් පැවතුනද, මිනුම් ක්‍රමය පදනම් වූයේ දැකීම සහ ස්පර්ශ කිරීම මත ය. මිනුම් උපකරණයක් ලෙස, එය මුලින්ම චීනයේ ෂියා රාජවංශයේ දර්ශනය විය. විදුහල්පති ...
    වැඩිදුර කියවන්න